Сесії сільської ради

Р І Ш Е Н Н Я

20.12.2019 року № 1
46 чергова сесія 7-го скликання
с. Велика Ростівка

Про сільський бюджет Іванівської сільської ради на 2020 рік
Керуючись бюджетним кодексом України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26, частини першої, четвертої, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Великоростівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2020 рік: - доходи сільського бюджету в сумі 1655056 гривень, в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – в сумі 1652056 гривень, доходи спеціального фонду сільського бюджету в сумі 3000 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;
- видатки сільського бюджету в сумі 1655056 гривень, в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 1652056 гривень та видатків спеціального фонду бюджету в сумі 3000 гривень;
- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 16551 гривень, що становить 1 відсоток видатків загального фонду сільського бюджету визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Надати право сільській раді за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань, АПК, земельних ресурсів, планування та бюджету вносити зміни до розпису місцевого бюджету Іванівської сільської ради на 2020 рік відповідно до частини 7 статті 108 Бюджетного кодексу України.
При внесенні змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що вплине на збільшення або зменшення дохідної та видаткової частини сільського бюджету, проводити їх розподіл та перерозподіл.

5. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 196770 гривень згідно з додатком 4 цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020рік до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, та трансферти визначені пунктом 5 частини другої, статті 101 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹,71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами 2,4,4¹ частини 2 ст. 69¹, пунктів 5,8,10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовувалися на реалізацію заходів, визначених статтею 91частини 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

9. Визначати на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату ;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування ;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду , в межах поточного бюджетного періоду за рахунок єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програму триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечення у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;
5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водовідведення, послуги зв’язку , які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання тощо.

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по розпоряднику коштів сільського бюджету, виходячи з обсягів бюджетних призначень, визначених цим рішенням згідно з додатком 5 до цього рішення.

13. У разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень між розпорядниками коштів сільського бюджету та бюджетними програмами за погодженням з постійною комісією з питань АПК, земельних ресурсів, планування та бюджету, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 року №18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

14. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

16. Сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань АПК, земельних ресурсів, планування та бюджету.

Сільський голова С.М.Блаженко