Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування детального  плану території на земельну ділянку земель комунальної власності площею 24,5967 га кадастровий номер 3221281201:01:110:0003 для уточнення поло

Заява про визначення обсягу

стратегічної екологічної оцінки проєкту документу державного планування детального плану території на земельну ділянку земель комунальної власності площею 24,5967 га кадастровий номер 3221281201:01:110:0003 для уточнення положень генерального плану, планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частин території забезпечення комплексності забудови території майнового комплексу заводу ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд» в смт Велика Димерка 51-й км Санкт-Петербурзького шосе, Київська область, Броварський район

 1. Відомості про замовника

Великодимерська селищна рада Броварського району Київської області

Адреса: вул. Бобрицька, 1, смт Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., 07442,

тел./факс: (04594) 67601, тел 47-140

Web:http://www.vdsr.gov.ua

E-mail:otg@vdsr.gov.ua

Код ЄДРПОУ 41794559

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид Документу Державного Планування.

Детальний план території є одним із видів містобудівної документації на місцевому рівні, призначений для визначення планувальної організації і розвиток частини території, що розробляється на виконання статті 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Склад та зміст детального плану визначає ДБН Б.1.1.-14:2012 «Склад та зміст детального плану території». Рішення детального плану мають відповідати вимогам чинного законодавства, державним будівельним нормам, санітарним правилам, державним стандартам України у сфері містобудування.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Цілі Документа Державного Планування:

 • визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;
 • визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;
 • формування планувальної структури та просторової композиції забудови населеного пункту;
 • визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання;
 • належна та ефективна функціонально-планувальна організація території проєктування з урахуванням існуючих та перспективних планувальних обмежень, а також визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;
 • організація належного водопостачання, з забезпеченням потреб у воді на території нової забудови (буріння додаткових свердловин, прокладання та заміна мереж і ін.);
 • дотримання зон суворого режиму на свердловинах питного водопостачання та забезпечення належної якості питних вод, при необхідності влаштування споруд доочистки;
 • використання енергозберігаючих матеріалів (установка енергозберігаючих ламп, інфрачервоних датчиків руху та присутності тощо);
 • ресурсоефективне та економічно вигідне поводження з відходами: роздільне збирання відходів з подальшою їх переробкою;
 • раціоналізація водоспоживання (економія води при споживанні тощо).

Перелік цільових програм Київської області, які враховані при розробці детального плану території:

 • Про затвердження Програми «Охорона довкілля та раціональне використання природних ресурсів Київської області на 2020-2022 роки» (Рішення Великодимерської селищної ради 650 ХХX-VII /19.12.2019);
 • Програма «Питна вода Київщини на 2017-2020 роки» (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №312-14-VIІ);
 • Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) Київської області на 2017-2020 роки (Рішення Київської обласної ради від 19.05.2017 №313-14-VIІ);
 • Програма поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки (Розпорядження Київської обласної державна адміністрація від 20 лютого № 85).

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Під час розробки та подальшого виконання проеєктних рішень проєкту містобудівної документації та за кожною оперативною ціллю розробляється низка проєктів у подальшому, на наступних стадіях проєктування (стадія “Робочий проєкт”). Серед них можуть бути проєкти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягають оцінці впливу на довкілля до прийнятих рішень про впровадження планової діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля. Відповідно до ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» окреслено перелік видів господарської діяльності, що в обов’язковому порядку мають провести процедуру оцінки впливу на довкілля. Даний перелік розподілений на 2 категорії видів планової діяльності та об’єктів, що можуть мати значний згубний вплив на компоненти навколишнього середовища.

До першої категорії включені: нафтопереробні та газопереробні заводи; ТЕС; ТЕЦ; установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для захоронення, зберігання чи переробки радіоактивних відходів; підприємства чорної та кольорової металургії; хімічне, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництва; будівництво аеропортів, автомагістралей, глибоководних суднових ходів; операції у сфері поводження з відходами; видобуток корисних копалин, кар’єри, рубки тощо.

Друга категорія включає в себе: виробничі об’єкти видобувної, обробної, енергетичної, легкої промисловості тощо. Вищевказані види планової діяльності, яка включає в себе будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище, які справляють значний вплив на довкілля, підлягають оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Реалізація проєктних рішень детального плану території на земельну ділянку земель комунальної власності площею 24,5967 га кадастровий номер 3221281201:01:110:0003 для уточнення положень генерального плану, планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частин території забезпечення комплексності забудови території майнового комплексу заводу ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд» в смт Велика Димерка 51-й км Санкт-Петербурзького шосе, Київська область, Броварський район не передбачає розміщення та подальше функціонування об’єктів та територій, що можуть мати ризик суттєвого негативного впливу на стан навколишнього середовища, як природного, так і соціального, однак проєктні рішення враховують відведення ділянок на території проєктування під об’єкти, що відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягають проведенню процедури оцінки впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження такої діяльності.

 1. Виконання СЕО передбачає розгляд екологічних наслідків:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Виконання стратегічної екологічної оцінки документу державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації проєктних рішень як на окремі компоненти, а також на здоров’я населення.

При визначенні сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проєкту детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем та їх вирішення

Детальний план території розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є водне середовище, ґрунти, клімат, повітряне.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

б) для території з природоохоронним статусом:

проєктні рішення містобудівної документації не враховують розробки охоронних зон з огляду на відсутність територій та об’єктів природно-заповідного фонду як в межах детального плану території на земельну ділянку земель комунальної власності площею 24,5967 га кадастровий номер 3221281201:01:110:0003 для уточнення положень генерального плану, планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частин території забезпечення комплексності забудови території майнового комплексу заводу ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд» в смт Велика Димерка 51-й км Санкт-Петербурзького шосе, Київська область, Броварський район, так і на прилеглих до нього територіях;

в) транскордонні наслідки для довкілля:

транскордонні наслідки для довкілля відсутні.

 1. Розгляд альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Вибір майданчика проєктуванням проведено з урахуванням технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий» сценарій – опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку реалізації запропонованих заходів з використанням лише інноваційних технологій.

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

У будь-якому випадку, кінцевим продуктом аналізу альтернатив стане формування найбезпечнішого сценарію розвитку та формату Детального плану території, направленого на пом’якшення та запобігання несприятливого впливу на довкілля, у тому числі на здоров’я населення.

Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Проведення стратегічної екологічної оцінки Проєкту відбуватиметься у відповідності до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). Інші, додаткові дослідження не передбачаються.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в Київської області, Екологічному паспорті Київської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління статистики в Київської області тощо;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального плану території з точки зору екологічної ситуації;
 • проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення;
 • проведення консультацій з громадськістю – громадських обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних екологічних проблемних питань населеного пункту, що вивчається, та, водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території;
 • моніторинг фактичного впливу впровадження ДПТ на довкілля.

При цьому будуть використані такі методи:

 • збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
 • проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту з точки зору екологічної ситуації, SWOT-аналіз;
 • історичний метод – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проєктування у хронологічній послідовності;
 • метод експертних оцінок – проведення консультацій із органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я населення.

Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання шкодочинному антропогенного впливу.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проєктуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єктів доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали, зокрема огороджуючі конструкції з мінімальним коефіцієнтом теплопровідності, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Перелік і стисла характеристика проєктних рішень, комплекс яких включає:

 • раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;
 • планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
 • охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Усі вищевказані заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» .

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується структурувати звіт про стратегічну екологічну оцінку відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» таким чином, враховуючи таку інформацію:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;
 • характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.
 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Великодимерска селищна рада Броварського району Київської області Адреса: вул. Бобрицька, 1, смт Велика Димерка, Броварський р-н, Київська обл., 07442,

тел./факс: (04594) 67601, тел 47-140

Web:http://www.vdsr.gov.ua E-mail: otg@vdsr.gov.ua

Код ЄДРПОУ 41794559

Органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони здоров’я надають свої пропозиції та зауваження щодо проєктів документів державного планування до заяви про визначення обсягів стратегічної екологічної оцінки у письмовій формі у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої заяви (відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

З повагою

cелищний голова Анатолій БОЧКАРЬОВ

Актуальні новини
""
10.05.2021 11:13
Чотириденний збір у Конча-Заспі
Чотири дні, з 6 по 9 травня включно, на Олімпійській базі в Кончі-Заспі тривав навчально-тренувальний збір Броварської міської Федерації кіокушинкай карате, до якого входить і відділення з цього виду…
""
10.05.2021 09:36
Буде у громаді дитячо-спортивне свято
Керівництво комунального закладу «ДЮСШ Великодимерської селищної ради» ініціює проведення у громаді до Міжнародного дня захисту дітей дитячо-спортивного свята. …
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…