ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Містобудівного проекту «Детальний план на земельну ділянку площею 4,0000 га, кадастровий номер 3221281200:06:001:0032, для будівництва та обслуговування бази технічного обслуговування», з метою нового будівництва паливо-заправного пункту на території бази технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164.

1. Замовник

Замовником проекту містобудівної документації є Великодимерська селищна рада, Броварського району, Київської області.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування

«Детальний план на земельну ділянку площею 4,0000 га, кадастровий номер 3221281200:06:001:0032, для будівництва та обслуговування бази технічного обслуговування» розробляється з метою подальшого будівництва паливо-заправного пункту, на якому передбачається прийом, зберігання і відпуск пального для автотранспорту, а саме: однієї марки бензину – А-95 та однієї марки дизельного пального, на підставі рішення Великодимерської селищної ради від 01.08.2019 р.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

При розроблені детального плану враховуються Схема планування території Київської області, інформація земельного кадастру, матеріали з визначення та врахування державних та регіональних інтересів.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території. На території, яка охоплюється детальним планом, планується будівництво паливо-заправного пункту на території бази технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС». Проект містобудівної документації Детальний план після розгляду та затвердження у встановленому порядку має бути основним керівним документом який визначає території виробничої зони, зон сільськогосподарського призначення, зон інженерної, транспортної інфраструктури та подальших стадій проектування, реконструкції та будівництва об’єктів, інженерних мереж і споруд, благоустрою території.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» об’єкт проектування відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше).

Територія детального проектування знаходиться в південно-західній частині с. Велика Димерка на території бази технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС»» за адресою: Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Броварська, 164..

Земельна ділянка знаходиться в промисловій зоні, в межах дотримання рівнів екологічного навантаження на природнє середовище.

Земельна ділянка, площею 4,0000 га, та кадастровим номером 3221281200:06:001:0032, знаходиться у власності ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», державний акт на право власності на земельну ділянку від 14.09.2012 ЯМ №240392.

В'їзд та виїзд автотранспорту на територію майданчику відбувається з існуючої автодороги.

Ділянка має існуючу огорожу.

Паливо-заправний пункт розташований на базі технічного обслуговування ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», що межує:

  • з півночі, заходу, сходу – зелені насадження;
  • з півдня – ділянка вулиці Броварська (50 м.), зелені насадження.

Відстань до найближчої житлової забудови від джерел викиду проектуємого об’єкту становить більше 500 м.

Передбачається встановлення резервуарів: для зберігання бензину і дизельного палива два підземних двостінних металевих резервуарів об’ємом 90 м3 та 10 м3, один резервуар об’ємом 10 м3 для аварійного зливу нафтопродуктів, один резервуар об’ємом 3 м3 для зберігання розчину сечовини AdBlue. Один окремий резервуар об’ємом 3 м3 для розчину сечовини AdBlue (додаткова робоча рідина – водний розчин, застосовується в якості додаткової робочої рідини в дизельних двигунах для досягнення екологічних нормативів Євро 4 і Євро 5 по викиду шкідливих речовин). Річна реалізація палива становить: бензину – 700 м3 , дизпаливо – 5250 м3. Площа виконання робіт з влаштування паливо-заправного пункту - 1345,0 м2.

Відповідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України №173 від 19.06.1996 р. «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» даний об’єкт нормується, як автозаправочна станція з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива V кл. небезпеки з СЗЗ - 50 м., що витримана у всіх напрямках.

4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території ;

- вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

- інженерний благоустрій території

б) для територій з природоохоронним статусом;

Територія на яку розробляється детальний план території знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Київської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО ДПТ, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування паливо-заправного пункту, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

  • статистичну інформацію;
  • оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
  • пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Також під час проведення процедури стратегічної екологічної оцінки передбачені заходи для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення по таких напрямках:

  • щодо охорони атмосферного повітря;
  • охорона поверхневих та підземних вод, ґрунтів;
  • заходи щодо пожежної безпеки;
  • відновлюванні та охоронні заходи.

Проведення спеціальних досліджень для стратегічної екологічної оцінки не передбачається.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В цілому розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності;

- забезпечення належного поводження з відходами. Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватися з дотриманням норм екологічної безпеки та законодавства України.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку складається до затвердження документа державного планування та містить з урахуванням змісту і рівня деталізації документа державного планування, сучасних знань і методів оцінювання таку інформацію:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план на земельну ділянку площею 4,0000 га, кадастровий номер 3221281200:06:001:0032, для будівництва та обслуговування бази технічного обслуговування», подаються до:

Великодимерської селищної ради, Броварського району, Київської області:

Адреса: 07442, Україна, Київська область, Броварський район, смт. Велика Димерка, вул. Бобрицька, буд. 1.

Телефон/факс: +380 (4594) 47140

E-mail: otg@vdsr.gov.ua

Сайт: https://vdsr.gov.ua/

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 15 днів з дня її оприлюднення.

Актуальні новини
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…
05.05.2021 17:16
Нова в.о. начальника Управління ОКМіС розпочинає…
Сьогодні перший робочий день у новому статусі провела Тетяна Іваненко. Розпорядженням селищного голови Анатолія Бочкарьова вона призначена виконуючою обов’язки начальника Управління…
05.05.2021 11:31
Підписано Меморандум про співробітництво з Державною екологічною академією
29 квітня відбулась зустріч голови Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області Бочкарьова Анатолія Борисовича з ректором Державної екологічної академії Міністерства…