ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

 1. Інвестор – Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

Поштова адреса – 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1

 1. Місцезнаходження майданчика ( траси) будівництва (варіанти) —

07434, Київська обл., Броварський р-н, с. Шевченкове, вул. Вокзальна, 40.

 1. Характеристика діяльності підприємства (орієнтовно, за об’єктами аналогами) – Реконструкція зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд продуктивністю 400 м3 на добу в с. Шевченкове Броварського району Київської області

Технічні і технологічні дані:

 • Продуктивність очисних споруд – 400 м3/добу.
 • Технологічна схема очистки:

З метою запобігання і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи передбачається реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд в с. Шевченкове Броварського району Київської області, в подальшому “очисні споруди”. Реконструкція очисних споруд здійснюється в межах відведеної земельної ділянки без збільшення території.

Технологічна схема реконструкції очисних споруд розроблена на основі рекомендацій науковців Національного університету водного господарства і природокористування під керівництвом д.т.н. професора Ковальчука В.А.

У відповідності до технологічної схеми стічні води міста поступають в головну каналізаційну насосну станцію і далі подаються в приймальну камеру очисних споруд. Звідки стічні води самопливом подаються на споруди механічного очищення стічних вод — механізовані решітки грабельного типу і тангенціальні піскоуловлювачі. Після них стічні води подаються на біологічне очищення в аеротенках-відстійниках з пневматичною аерацією. Там же відбуваються процеси нітрифікації денітрифікації

Після повного біологічного очищення стічна вода скидається на доочищення в біоінженерні споруди типу “Біоплато”. Біоплато споруджуються на основі існуючих біологічних ставків, які на даний час не використовуються. Після доочищення стічні води скидаються у природну водойму.

Стічна вода , що утворюється в результаті роботи очисних споруд ( мулова вода із стабілізатора осаду, господарсько-побутові стоки) скидається у власну каналізаційну насосну станцію, що проектується, а потім подається в голову очисних споруд..

З метою запобігання загнивання надлишковий активний мул стабілізується в аеробному стабілізаторі і після ущільнення подається на мулові майданчики для подальшого зневоднення в природних умовах.

Пісок зневоднюється на піскових майданчиках, що проектуються, і вивозиться на полігон твердих побутових відходів.

Після будівництва нових очисних споруд існуючі очисні споруди виводяться із технологічної схеми.

Шкідливими розрахунковими речовинами є завислі речовини, БПК5, ХПК, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати.

Дані по якості стічних вод до і після очисних споруд

№№

пп

Найменування забруднень Концентрації забруднень, мг/дм3 Ефект очистки, %
до очистки після очистки
1 Завислі речовини 406,25 3 99
2 Мінералізація 1000 1000
3 Сульфати 100 100
4 Хлориди 56,25 56,25
5 Азот амонійний 50 0,5 99
6 Нітрати 2-5 * 7,5
7 Нітрити 0,5-2,0 * 0,01 98
8 Фосфати 9 2,5 81
9 Нафтопродукти 2* 100
10 БПК5 337,5 5 99
11 ХСК 543,75 30 94
12 АПАР 15,63 100

Реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд с. Шевченкове дозволить:

 • забезпечити якість очистки стічних вод згідно ГДК, що дозволяє скидати очищені стічні води в природу водойму ;
 • максимально використати існуючі споруди .
 1. Соціально – економічна необхідність планованої діяльності – реконструкція каналізаційних споруд м. Шевченкове необхідна для запобігання забруднення навколишнього середовища. Даний об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки
 2. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

Земельних – не потребує додаткових площ

Сировинних – потреби у будівельних матеріалах складають: сталь – 35 т; бетон — 175м3; асфальтобетон — 197 т; щебень-710,5 м3; гравій — 33,5 м3; пісок — 368,5 м3

Енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) :

Електропостачання – від власної КТП, встановлена потужність електродвигунів – 73,3 кВт

Водних – 730 м3 на рік

Трудових – не потребує додаткових ресурсів

6.Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації) – При будівництві буде використовуватись найманий транспорт. При експлуатації — власний транспорт.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами – Санітарно-захисна зона очисних споруд розміром 200 м до житлової забудови дотримується (д.12 ДСП № 173 від 19.06.96; т. 30 ДБН В.2.5-75:2013).
 2. Необхідна еколого- інженерна підготовка і захист території за варіантами – не потребує
 3. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:

клімат і мікроклімат – впливів на клімат і мікроклімат немає;

повітряне – в процесі експлуатації очисних споруд викиди у повітря речовин 1-го, 2-го і 3-класу небезпечності, вибухо- пожежонебезпечних газів, пару та пилу відсутні. Має місце виникнення шуму при роботі повітродувного обладнання в межах ГДН згідно ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”. На час будівництва спостерігаються короткочасні викиди від автотранспорту і будівельної техніки СО, СН,С, SO2 .

водне – скид очищених стічних вод після повної біологічної очистки у природну водойму в меах затверджених ГДС .

ґрунт – рекультивація земель не передбачається

рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – впливів на рослинний і тваринний світ немає; заповідні об’єкти відсутні.

навколишнє соціальне середовище – очисні споруди розташовані з урахуванням санітарно-захисної зони, яка становить 200 м, а ступінь очистки прийнята згідно ГДС і впливів на стан здоров’я і захворюваність не викликає;

навколишнє техногенне середовище – прийняте в проекті технологічне обладнання вітчизняного і закордонного виробництва відповідає нормативним стандартам: рівень шуму не перевищує ГДН згідно ДСН 3.3.6.037-99 “Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку”; рівень вібрації не перевищує ГДН ГОСТ 24347-80 «Вибрация».

 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження чи безпечного захоронення — в результаті експлуатації очисних споруд утворюються осади:
  Група/

  код по

  ДК 005-96

  Вид осаду кількість Фізичний стан Хімічне забруднення Режим подачі відходів Засіб утилізації
  м3/добу тис м3/рік
  4/

  1551.2.6.01

  Надлиш-ковий мул 0,75 0,274 вологість

  82%

  Органічні сполуки Періодичний Вивіз на польові поля компостування
  4/7710.3.1 Рештки з решіток 0,14 0,050 Твердий Періодичний Вивіз на полігон твердих побутових відходів
  4/7710.3.1 Пісок 0,05 0,018 Твердий Періодичний Вивіз на полігон твердих побутових відходів
  4/

  7710.3.1.01

  Побутові відходи 0,003 0,001 Твердий Періодичний Вивіз на полігон твердих побутових відходів
  1. Обсяг виконання ОВНС – згідно ДБН А.2.2-1-2003 розглядаються тільки ті компоненти і об’єкти навколишнього середовища, на які впливає планована діяльність: повітряне середовище, водне середовище, ґрунт.
  1. Участь громадськості – проектна документація розробляється у зв’язку з реконструкцією існуючих каналізаційних очисних споруд. Здійснити публікацію в засобах масової інформації. Громадське слухання планується провести на раніше 30 днів після опублікування Заяви про наміри.

  Замовник:

  Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

  Адреса: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1

  Генпроектувальник:

  Відокремлений підрозділ «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест»

  Адреса : 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28

  ЗАЯВА про екологічні наслідки діяльності об‘єкта

  З метою запобігання і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи передбачається реконструкція існуючих каналізаційних очисних споруд в с. Шевченкове Броварського району Київської області, в подальшому “очисні споруди”. Реконструкція очисних споруд здійснюється в межах відведеної земельної ділянки без збільшення території.

  Продуктивність очисних споруд – 400м3/добу.

  При розробці проекту враховані рекомендаціїнауковців Національного університету водного господарства та природокористування.

  У відповідності до технологічної схеми стічні води міста поступають в головну каналізаційну насосну станцію і далі подаються в приймальну камеру очисних споруд. Звідки стічні води самопливом подаються на споруди механічного очищення стічних вод — механізовані решітки грабельного типу і тангенціальні піскоуловлювачі. Після них стічні води подаються на біологічне очищення в аеротенках-відстійниках з пневматичною аерацією. Там же відбуваються процеси нітрифікації денітрифікації

  Після повного біологічного очищення стічна вода скидається на доочищення в біоінженерні споруди типу “Біоплато”. Біоплато споруджуються на основі існуючих біологічних ставків, які на даний час не використовуються. Після доочищення стічні води скидаються у природну водойму.

  Стічна вода , що утворюється в результаті роботи очисних споруд ( мулова вода із стабілізатора осаду, господарсько-побутові стоки) скидається у власну каналізаційну насосну станцію, що проектується, а потім подається в голову очисних споруд..

  З метою запобігання загнивання надлишковий активний мул стабілізується в аеробному стабілізаторі і після ущільнення подається на мулові майданчики для подальшого зневоднення в природних умовах.

  Пісок зневоднюється на піскових майданчиках, що проектуються, і вивозиться на полігон твердих побутових відходів.

  Після будівництва нових очисних споруд існуючі очисні споруди виводяться із технологічної схеми.

  Шкідливими розрахунковими речовинами є завислі речовини, БПК5, ХПК, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати.

  Дані по якості стічних вод до і після очисних споруд

  №№

  пп

  Найменування забруднень Концентрації забруднень, мг/дм3 Ефект очистки, %
  до очистки після очистки
  1 Завислі речовини 406,25 3 99
  2 Мінералізація 1000 1000
  3 Сульфати 100 100
  4 Хлориди 56,25 56,25
  5 Азот амонійний 50 0,5 99
  6 Нітрати 2-5 * 7,5
  7 Нітрити 0,5-2,0 * 0,01 98
  8 Фосфати 9 2,5 81
  9 Нафтопродукти 2* 100
  10 БПК5 337,5 5 99
  11 ХСК 543,75 30 94
  12 АПАР 15,63 100

  Викидів шкідливих речовин в повітряне середовище в процесі експлуатації не передбачається. В процесі будівництва при здійсненні зварювальних робіт можливе забруднення атмосферного повітря зварювальним аерозолем, оксидом заліза, манганом та його оксидами, пилом неорганічним, що містить діоксид кремнію, фторидами, фтористим воднем, діоксидом азоту, оксидом вуглецю. У вихлопних газах автотранспорту і спецтехніки містяться: оксид вуглецю,вуглеводні, оксиди азоту ( у перерахунку на діоксид азоту), сполуки сірки ( у перерахунку на діоксид сірки), тверді частки ( сажа). Дія короткочасних джерел забруднення атмосфери є локальною, нетривалою і не зробить помітного впливу на забруднення атмосфери в району будівництва очисних споруд.

  Показники забруднення атмосферного повітря обумовлені діяльністю очисних споруд не перевищать нормативних показників ( ГДК), що відповідає вимогам ДСП 201-97 та ДСП 173-96. Шумове навантаження не дає значного шкідливого впливу на природне навколишнє середовище і не потребує розроблення спеціальних шумозахисних заходів.

  При експлуатації утворюються наступні види відходів :

  Група/

  код по

  ДК 005-96

  Вид осаду кількість Фізичний стан Хімічне забруднення Режим подачі відходів Засіб утилізації
  м3/добу тис м3/рік
  4/

  1551.2.6.01

  Надлишко-вий мул 0,75 0,274 вологість

  82%

  Органічні сполуки Періодич-ний Вивіз на польові поля компостування
  4/7710.3.1 Рештки з решіток 0,14 0,050 Твердий Періодич-ний Вивіз на полігон твердих побутових відходів
  4/7710.3.1 Пісок 0,05 0,018 Твердий Періодич-ний Вивіз на полігон твердих побутових відходів
  4/

  7710.3.1.01

  Побутові відходи 0,003 0,001 Твердий Періодич-ний Вивіз на полігон твердих побутових відходів

  Заходи, що передбачені проектом дозволяють зберегти екологічну рівновагу в районі об’єкта, знижуть до мінімуму вплив негативних факторів, що впливають на компоненти природного середовища при експлуатації технологічного обладнання. Екстремальні аварійні ситуації, пов’язані з пожежею, можуть виникнути лише при порушенні обслуговуючим персоналом виробничих інструкцій і технологічного регламенту. На підставі аналізу якісних і кількісних характеристик негативного впливу, що утворюються при експлуатації об’єкту, можна зробити висновок, що реконструкція об’єкту не зробить шкідливого впливу на навколишнє , соціальне та техногенне середовище.

  Замовник в особі селищного голови виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області зобов’язується:

  1. Суворо контролювати процес будівництва відповідно до проекту.
  2. Експлуатувати об’єкт суворо дотримуючись технологічного регламенту й інструкцій з експлуатації.
  3. Забезпечити кваліфікацію обслуговуючого персоналу відповідно до вимог штатного розкладу і виробничих інструкцій.
  4. Регулярно проводити перевірку знань на відповідність інструкціям з охорони праці і техніки безпеки.
  5. Стежити за санітарною і протипожежною обстановкою на території об’єкта.
  Замовник:

  Селищний голова виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

  _____________А.Б. Бочкарьов

  «____»_________ 2019р.

  М.П.

  Адреса: 07442, Київська область, Броварський район, смт Велика Димерка, вул. Бобрицька, 1

  Генпроектувальник:

  Директор відокремленого підрозділа «Київський обласний експертний центр енергоефективності» ДП «Київоблбудінвест»

  ______________ Л.Р. Синецька

  «____»_________ 2019 р.

  М.П.

  Адреса : 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28

Актуальні новини
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…
05.05.2021 17:16
Нова в.о. начальника Управління ОКМіС розпочинає…
Сьогодні перший робочий день у новому статусі провела Тетяна Іваненко. Розпорядженням селищного голови Анатолія Бочкарьова вона призначена виконуючою обов’язки начальника Управління…
05.05.2021 11:31
Підписано Меморандум про співробітництво з Державною екологічною академією
29 квітня відбулась зустріч голови Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області Бочкарьова Анатолія Борисовича з ректором Державної екологічної академії Міністерства…