Створено Раду керівників підприємств Великодимерської ОТГ при селищному голові

Виконавчий Комітет

Великодимерської селищної ради

Броварського району Київської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 12 березня 2020 року №53

смт Велика Димерка

Про утворення Ради керівників
підприємств
Великодимерської

об’єднаної територіальної громади

при селищному голові

З метою координації діяльності Великодимерської селищної ради, суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, узгодження адміністративних умов для економічного, соціального та культурного розвитку громади, відповідно до статті 23 Господарського кодексу України, керуючись ст. 42, ч. 8 ст 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

  1. Утворити Раду керівників підприємств Великодимерської об’єднаної територіальної громади при селищному голові.
  2. Затвердити Положення про Раду керівників підприємств Великодимерської об’єднаної територіальної громади при селищному голові згідно з додатком1.
  3. Затвердити склад Ради керівників підприємств Великодимерської об’єднаної територіальної громади при селищному голові, згідно з додатком 2.
  4. 4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного голови Куценка О. М.

Селищний голова Анатолій БОЧКАРЬОВ

Додаток 1
розпорядження
селищного голови
від
12.03.2020 р.53


ПОЛОЖЕННЯ
про Раду керівників підприємств
Великодимерської об’єднаної територіальної громади при селищному голові

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада керівників підприємств Великодимерської об’єднаної територіальної громади при селищному голові (далі – Рада) створюється як консультативно-дорадчий орган при селищному голові.

1.2. Рада створюється та ліквідується розпорядженням селищного голови.

1.3. Участь у роботі Ради здійснюється на громадських засадах.

1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, а також Положенням про Раду керівників підприємств при селищному голові Великодимерської селищної ради (далі – Положення).

1.5. У своїй діяльності Рада взаємодіє з органами державної виконавчої влади, Великодимерською селищною радою та її виконавчим комітетом, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями підприємців, підприємцями тощо.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює виконавчий комітет Великодимерської селищної ради.

1.7. Координує роботу Ради та сприяє її діяльності – заступник селищного голови відповідно до розподілу посадових обов’язків.

  1. МЕТА СТВОРЕННЯ РАДИ

2.1. Рада створюється з метою:

– формування дієвого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування і суб’єктів господарювання на засадах партнерства, відкритості та прозорості, узгодження адміністративних та громадських зусиль задля створення сприятливих умов для розбудови громади, її економічного, соціального та культурного розвитку.

– сприяння економічній активності та фінансовій спроможності населених пунктів Великодимерської об’єднаної територіальної громади.

  1. ЗАВДАННЯ РАДИ

Завданнями Ради є:

3.1. представництво інтересів суб’єктів господарювання в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади;

3.2. виконання консультативно-дорадчих функцій під час розроблення, обговорення проектів нормативно-правових актів (рішень селищної ради, виконавчого комітету селищної ради, розпоряджень селищного голови), що стосуються питань економічного розвитку громади;

3.3. участь у реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності на місцевому рівні;

3.4. розробка та внесення пропозицій щодо створення сприятливих умов для соціально-економічного розвитку Великодимерської громади;

3.5. налагодження співпраці між суб’єктами господарювання та іншими органами місцевого самоврядування;

3.6. розгляд та опрацювання звернень та пропозицій суб’єктів господарювання;
3.7. розгляд проектів місцевих цільових програм та програми соціально-економічного та культурного розвитку Великодимерської ОТГ та внесення відповідних зауважень та пропозицій;

3.8. участь у розробленні місцевих цільових програм;

3.9. сприяти залученню однорідних та суміжних підприємств до здійснення професійної діяльності та розміщення виробничих підрозділів на підвідомчій території Великодимерської ОТГ.

  1. ПРАВА ПРЕДСТАВНИКІВ РАДИ

Представники ради відповідно до покладених на неї завдань мають право:

4.1. в установленому законодавством порядку одержувати інформацію, матеріали та документи з питань, що входять до її компетенції;

4.2. залучати до участі в обговоренні питань посадових осіб Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету, контролюючих та дозвільних органів, представників громадських організацій, суб’єктів господарювання на договірних засадах (за узгодженням), представників наукових закладів, а також окремих фахівців;

4.3. організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із залученням суб’єктів господарювання;

4.4. брати участь у засіданнях Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету при вирішенні питань, що мають істотний вплив на економічний, соціальний та культурний розвиток громади;

4.5. запрошувати на свої засідання структурні підрозділи виконавчого комітету Великодимерської селищної ради і запитувати інформацію з питань, що належать до компетенції Ради, та надавати відповідні рекомендації.

4.6. брати участь у зустрічах та переговорах з делегаціями, в тому числі іноземними, які відвідують громаду, з метою налагодження бізнесових контактів;

4.7. брати участь у громадських слуханнях та громадських обговореннях.

4.8. у встановленому порядку забезпечувати участь своїх представників в засіданнях комісій Великодимерської селищної ради та виконавчого комітету з питань, що стосуються підприємницької діяльності;

4.9. інформувати громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації та на офіційному сайті Великодимерської ОТГ в мережі інтернет.

  1. СТРУКТУРА РАДИ

5.1. кількісний та персональний склад Ради визначається розпорядженням селищного голови. До складу Ради можуть входити суб’єкти господарювання громади (керівники або представники підприємств), які представляють інтереси підприємств, що користуються авторитетом у бізнесовому середовищі, посадові особи Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету;

5.2. членство в Раді є постійним та добровільним;

5.3. рада виконує свої повноваження на громадських засадах шляхом голосування;

5.4. Раду очолює голова, який обирається з членів Ради та подає кандидатуру для обрання заступника голови та секретаря Ради;

5.5. голова Ради входить до складу виконавчого комітету Великодимерської селищної ради;

5.6. голова керує діяльністю Ради, представляє Раду у Великодимерській селищній раді та її виконавчому комітеті, державних установах, інших органах влади, громадських організаціях, засобах масової інформації;

5.7. на період відсутності голови його обов’язки виконує заступник голови Ради;

5.8. секретар Ради веде діловодство, забезпечує вирішення організаційних питань;

5.9. зміни до складу Ради вносяться розпорядженням селищного голови; член Ради може припинити своє членство в Раді, подавши на ім’я Голови письмову заяву;

5.10. Голова Ради: здійснює керівництво поточною роботою Ради:

– головує на засіданнях Ради;

– планує роботу Ради на рік;

– представляє Раду у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, громадськими організаціями тощо;

-звітує на засіданнях Ради про виконання річного плану роботи Ради;

– в разі необхідності бере участь в нарадах у селищного голови, заступників селищного голови, на яких розглядаються питання, віднесені до компетенції Ради;

-дає окремі доручення членам Ради.

5.11. Заступник голови Ради:

-виконує обов’язки та здійснює повноваження, визначені головою Ради;

-за дорученням голови Ради, у разі його відсутності, виконує обов’язки голови Ради;

-бере участь у роботі робочих груп, комісій тощо, які створюються з метою вирішення питань, що належать до компетенції Ради.

5.12. секретар Ради відповідає за організаційно-технічне забезпечення роботи Ради, в тому числі:

-підготовку порядку денного та матеріалів для засідань Ради, забезпечення матеріалами членів Ради;

-інформування членів Ради та запрошених осіб про місце, дату, час та порядок денний чергового засідання Ради;

-оформлення протоколів засідань Ради;

-рішення Ради є рекомендаційними селищному голові;

5.13. у разі необхідності до складу Ради вносяться зміни (за поданням голови Ради) шляхом прийняття відповідного розпорядження селищного голови;

5.14. протоколи засідань Ради та інші матеріали, що стосуються діяльності ради, зберігаються у відділі економіки, інвестицій та публічних закупівель виконкому Великодимерської селищної ради.

  1. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

6.1. Порядок діяльності ради визначається за ініціативою селищного голови;

6.2. в роботі Ради беруть участь селищний голова, заступник селищного голови відповідно до розподілу посадових обов’язків, начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель виконавчого комітету Великодимерської селищної ради, та, у разі потреби, начальники управлінь та відділів виконавчого комітету Великодимерської селищної ради та її виконавчого комітету;

6.3. ініціювати проведення засідання Ради може селищний голова або за його дорученням заступник селищного голови.

6.4. на своїх засіданнях Рада схвалює пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

6.5. на засіданні члени Ради вносять свої пропозиції щодо порядку денного наступного засідання;

6.6. засідання Ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу в квартал та організовуються відділом економіки, інвестицій та публічних закупівель виконкому Великодимерської селищної ради;

6.7. засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів Ради;

6.8. рішення Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні. У разі якщо кількість голосів розподіляється порівну, визначальним є голос голови Ради (заступника голови Ради у разі відсутності голови Ради).;

секретар Ради не має права голосу під час голосування. Член Ради, який не підтримує пропозиції або рекомендації, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання Ради;

6.9. за пропозицією голови Ради, заступника голови Ради або члена Ради рішення можуть прийматися шляхом таємного голосування;

6.10. рішення Ради оформляється протоколом, який підписує голова Ради (або заступник голови Ради у разі відсутності голови Ради);

6.11. голова, заступник голови, члени Ради мають право на засіданнях Ради виступати, доповідати та надавати коментарі;

6.12. матеріали на засідання Ради подаються не пізніше, як за один календарний день до початку чергового засідання;

6.13. рішення Ради є прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, що головує на засіданні.

Керуюча справами виконавчого комітету Юлія МОСКАЛЕНКО

Додаток 2

до розпорядження

селищного голови

від 12.03.2020 №53

СКЛАД

Ради керівників підприємств

Великодимерської об’єднаної територіальної громади

при селищному голові

Куценко Олександр Миколайович заступник селищного голови – голова ради
Губський Микола Іванович заступник селищного голови – заступник голови ради
Гончаренко Олена Анатоліївна начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель – секретар ради (без права голоса)
Члени ради:
Гришко Владислав Вікторович «ЗВПП Регіон 2001»
Кондратенко Яна Вікторівна «АТ Мономах»
Вишневський Володимир ІП «Кока-кола Беверіджиз Україна»
Худяков Олександр Петрович ТОВ «Ал-ко-Кобер»
Ткачук Ярослав Вікторович ТОВ «Димерська СЕС-1»
Босак Олександр Васильович ТОВ «Димерська Солар»
Теплюк Юрій Миколайович ТОВ «Сад»
Фещун Олександр Валерійович ТОВ «Іверія Агро»
Очеретна Інна Анатоліївна ТОВ «Рабен Україна»
Аббасов Ільгар Шамілович ТОВ «Компанія Полісся»
Луков Олег Анатолійович ТОВ «Два Млини»
Товстенко Григорій Миколайович СТОВ «Войтовське»
Кириченко Олександр Вікторович ТОВ «Бобрик»
Лісовиченко Ірина Володимирівна ТОВ «Ескадра Трейд»
Лазоренко Сергій Петрович ТОВ «Альфа Фуд»
Вульчин Руслан Романович ТОВ «Лед Плюс»
ПроценкоЮрій Васильович ТОВ «Біфрост»
Гмиря Григорій Васильович ТОВ «Топ Транс »
Драченко Володимир Єфремович ТОВ «Мега Менеджмент Проект»
Смуглій Ігор Васильович ТОВ «ШЕЗП»
Ковтун Валентин Віталійович ТОВ «База МТЗ АПК»
Пономаренко Іван Петрович ТОВ «Пасбрайт»

Керуюча справами виконавчого комітету Юлія МОСКАЛЕНКО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова ради керівників підприємств Великодимерської ОТГ

_________________ О. Куценко

«__»_____________ 2020 року

План діяльності ради керівників підприємств Великодимерської ОТГ на 2020 рік

Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Вивчати проблеми, які виникають у підприємців та вносити пропозиції місцевим та центральним органам влади щодо їх вирішення, а саме:

1.1. Проводити розширені засідання Ради керівників підприємств Великодимерської ОТГ (далі – Рада) з запрошенням суб’єктів господарювання по видах діяльності.

1.2. Запрошувати на засідання Ради представників контролюючих та дозвільних органів з якими у підприємців виникає найбільше проблем з ведення підприємницької діяльності.

1.3. Розглядати, вносити зміни та доповнення, обговорювати на засіданнях Ради керівників підприємців проекти, прийняті рішення та регуляторні акти Великодимерської селишної ради.

1.4. Здійснювати захист законних прав та інтересів підприємців на місцевому рівні.

1.5. Проводити для підприємців семінари, бізнес-форуми.

Постійно Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель
2. Сприяти інформаційно-консультаційному забезпеченню, реалізації просвітницьких програм:

2.2. Співпрацювати з Комунальним закладом «Центр культури, дозвілля та спорту» та вести активну діяльність по реалізації цільових програм «Розвиток культури у Великодимерській об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік» та «Розвиток фізичної культури та спорту на території Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

2.3. Співпрацювати з відділом освіти виконкому Великодимерської селищної ради з метою спільного проведення профорієнтаційної роботи серед учнів старших класів, та молоді.

2.4. Підготовка кадрів для підприємств Великодимерської ОТГ.

2.5. Сприяти створенню бази даних суб’єктів підприємницької діяльності Великодимерської ОТГ в розрізі за галузевою діяльністю.

Постійно Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель
3. Залучати до роботи представників органів місцевого самоврядування, підприємств, а також окремих фахівців для своєчасного отримання необхідної інформації для організаційної роботи Ради та запрошувати їх, по необхідності, на засідання Ради. Постійно Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель
4. Активізувати роботу Ради щодо надання підприємцями перспективних бізнес-проектів в пріоритетних для громади напрямах розвитку.

4.1. Розгляд суб’єктами господарювання угод про соціальне партнерство (реалізація різних соціальних проектів).

Щоквартально Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель
5. Надавати пропозиції та затверджувати перелік актуальних питань для розгляду на засіданнях Ради:

– встановлення місцевих податків та зборів

– питання нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності

– зв’язки з громадськими організаціями

– питання фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки підприємців

– розвиток зовнішньоекономічних зв’язків

– розвиток молодіжного підприємництва

– розвиток інвестиційної діяльності

Постійно

Члени Ради

6. Залучати суб’єктів господарювання до участі в проведенні переговорів, щодо інвестиційної політики в громаді. Постійно Члени Ради
7. Брати участь в розробці та реалізації місцевої програми з питань розвитку підприємництва. ІІ- ІVквартал Члени Ради
8. Розробляти заходи по відзначенню Дня підприємця ІІІ квартал Відділ економіки, інвестицій та публічних закупівель
9. Приймати участь в загальногромадських та державних масових заходах, святах, урочистих подіях, Постійно Члени Ради
10. Представляти інтереси підприємців в органах місцевого самоврядування Постійно Члени ради
11. Про перспективи розвитку туризму у Великодимерській ОТГ. II-III квартал Члени ради

Актуальні новини
""
08.05.2021 08:04
Не пафос слів, а тиша і пам’ять...
Вшанування полеглих розпочнеться у Великій Димерці 9 травня об 11-й годині… Дні 8-9 травня потребують від нас насамперед тиші і пам’яті. Не пафосу, не сили часто звичних і затертих слів, &nbsp…
""
07.05.2021 16:16
Богданівка, і не тільки: триває ямковий ремонт
Довгоочікуваний, і не тільки богданівськими водіями, ремонт центральної дороги села розпочався 5 травня. Це стосується вулиці Богдана Хмельницького. Вона останнім…
05.05.2021 17:16
Нова в.о. начальника Управління ОКМіС розпочинає…
Сьогодні перший робочий день у новому статусі провела Тетяна Іваненко. Розпорядженням селищного голови Анатолія Бочкарьова вона призначена виконуючою обов’язки начальника Управління…
05.05.2021 11:31
Підписано Меморандум про співробітництво з Державною екологічною академією
29 квітня відбулась зустріч голови Великодимерської територіальної громади Броварського району Київської області Бочкарьова Анатолія Борисовича з ректором Державної екологічної академії Міністерства…