ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік»

 1. Замовник стратегічної екологічної оцінки

Виконавчий комітет Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області

адреса: вул. Бобрицька, 1, смт Велика Димерка, Київська область, Броварський район,  07442

тел. 04594-6-76-03

email: otg@vdsr.gov.ua

Сайт: https://vdsr.gov.ua/

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, (далі – Програма) є документом державного планування місцевого рівня,

Мета програми:

 • створення необхідних соціальних, економічних, правових та інформаційних умов для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку громади;
 • покращення економічних показників промислового, сільськогосподарського виробництв, системи торгового і побутового обслуговування населення;
 • сприяння розвитку культури, духовності, освіти, фізичної культури і спорту, охорони здоров’я, охорони довкілля, соціальному захисту населення;
 • розробка цільових програм, спрямованих на економічний розвиток території, забезпечення їх фінансування;
 • підвищення якості життя населення;
 • розширення можливостей для вільного розвитку особистості, підприємств, установ та організацій різних організаційно-правових форм власності, які сприяють розвитку громади.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів, які необхідно врахувати при підготовці Програми з метою забезпечення збалансованого (сталого) розвитку території Великодимерської ОТГ.

Програма розроблена згідно з вимогами Конституції України, на підставі законів України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, «Про стратегічну екологічну оцінку», Стратегія розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року затверджена рішенням Великодимерської селищної ради №370 XVIII-VII від 20 грудня 2018 року “Про затвердження Стратегії розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року”.

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік охоплює основні види господарської діяльності: промисловий, та агропромисловий комплекси, транспортне та дорожнє господарство, інвестиційну, будівельну та містобудівну діяльність, енергоефективність, житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, культуру і туризм, екологічну безпеку.

За кожним розділом Програми визначені завдання і заходи, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

 

 1. Ймовірні наслідки

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

У процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Програми. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля: – атмосферне повітря;

– водні ресурси;

– відходи;

– земельні ресурси;

– ландшафт, біорізноманіття та рекреаційні зони;

– наслідки для здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом Під час здійснення СЕО ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до Програми, на території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення – відсутні.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо проєкт Програми не буде затверджено

Зважаючи комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, призначених для різних видів промислово-виробничої, соціальної, рекреаційної, комунікаційної діяльності, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення. Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми

 

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля; статистична інформація; дані моніторингу стану довкілля; експертні оцінки; інша доступна інформація. Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами. Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля. Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про СЕО розробляється відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки змін до Програми соціально-економічного, культурного і духовного розвитку Великодимерської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік, подаються до Виконавчого комітету Великодимерської селищної ради за адресою: вул. Бобрицька, 1, смт Велика Димерка, Київська область, Броварський район, 07442  aбо на електронну адресу: otg@vdsr.gov.ua

Відповідальна особа: начальник відділу економіки, інвестицій та публічних закупівель Великодимерської селищної ради

Гончаренко Олена Анатоліївна.

Контактні дані: телефон (04594) 6-76-03

Е-mail: edz_vdotg@ukr.net

Строк подання зауважень та пропозицій становить 15 діб з дня опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

 

 

 


Великодимерська селищна рада
Великодимерська селищна рада